top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

1.1 Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Growth Leaders Network Nederland.

 

1.2 Opdrachtgever: een werkgever/particulier die opdracht verleent aan Growth Leaders Network Nederland.

1.3 Opdrachtnemer: Growth Leaders Network Nederland (KvK 88408698), Himdyk 14 te Akkrum

Artikel 2 Algemeen

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Growth Leaders Network Nederland (KVK88408698 ), gevestigd te Akkrum, aangegaan.

 

2.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever een opdracht aan Growth Leaders Network Nederland verstrekt, gelden de algemene voorwaarden van Growth Leaders Network Nederland.

 

2.3 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen in de offerte of de overeenkomst.

 

2.4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op elke overeenkomst met Growth Leaders Network Nederland, waarvoor bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

2.5 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de trainers, consultant, adviseurs en experts die voor en in opdracht van Growth Leaders Network Nederland werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, alsmede andere (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 

2.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft de Growth Leaders Network Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

2.7 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

 

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf datum offerte.

 

3.2 De overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden komen tot stand na dit schriftelijk of mondeling overeengekomen te zijn.

 

3.3 Iedere overeenkomst leidt voor Growth Leaders Network Nederland tot een inspanningsverplichting, waarbij de opdrachtnemer haar verplichtingen met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap, volgens de maatschaven en richtlijnen zoals die gelden ten tijde van de uitvoering, dient na te komen.

 

3.4 Aanbiedingen of offertes zijn exclusief BTW en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Facturering en betaling

 

4.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Betaling heeft plaatsgevonden wanneer het verschuldigde bedrag door Growth Leaders Network Nederland is ontvangen.

 

4.2 Growth Leaders Network Nederland is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, een dan geldend rentepercentage te berekenen, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de dag van betaling. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

4.3 Indien een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Growth Leaders Network Nederland de opdrachtgever hierover inlichten. Growth Leaders Network Nederland is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

 

4.4 Growth Leaders Network Nederland is gerechtigd buiten de hoofdsom en rente, alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van €500,-

 

4.5 Opdrachtgever en Growth Leaders Network Nederland kunnen overeenkomen dat een voorschot op de declaratie zal worden voldaan. Kosten van derden worden bij ontvangst van de betreffende facturen door Growth Leaders Network Nederland ogenblikkelijk doorbelast aan opdrachtgever.

 

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

 

5.1 De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan de overeengekomen inspanning conform afspraak is voldaan

 

5.2 Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.

Artikel 6 Geschillen

 

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Growth Leaders Network Nederland is het Nederlandse recht van toepassing.

 

6.2 Indien Growth Leaders Network Nederland en opdrachtgever een geschil hebben, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst, worden zij getracht dit geschil eerst in overleg op te lossen.

 

6.3 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeengekomen opdracht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Growth Leaders Network Nederland.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

7.1 Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aanspraak zijn beperkt tot 50% van het bedrag overeenkomend met het bedrag van het honorarium. Tenzij er vanuit de opdrachtgever sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

7.2 Growth Leaders Network Nederland is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door Growth Leaders Network Nederland mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 

7.3 Growth Leaders Network Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft.

 

7.4 De voor Growth Leaders Network Nederland werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

Artikel 8 Geheimhouding

 

8.1 Growth Leaders Network Nederland zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

bottom of page